VISA

วีซ่าอเมริกา

 

03

วีซ่าอเมริกา เป็นเสมือนใบผ่านทางในการขออนุญาตเข้าอเมริกา ซึ่งเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบวีซ่าอเมริกาของท่านรวมถึงสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ หากอนุญาตก็จะระบุระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ที่อเมริกาให้ทราบด้วย วีซ่าอเมริกา นั้น มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ก็แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง แต่วีซ่าที่เป็นคนไทยนิยมขอวีซ่ากัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 Tourist Visa วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa วีซ่าธุรกิจอเมริกา B-1 Business Visa ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอ วีซ่าอเมริกา สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตอเมริกา เว็บกองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาจัดการ วีซ่าอเมริกา ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอเมริกา แบบชั่วคราว Non Immigrant Visas ในประเภทต่อไปนี้คือ

  1.  วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าธุรกิจ B-1 / B-2 Visa
  2. วีซ่านักเรียนF-1 ซึ่งในการ ขอวีซ่าอเมริกา ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่นัดหมายกับทางสถานทูตอเมริกาไว้

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 : Non-Immigrant visa)

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

  • วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)
  • วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

  • วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)
  • วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี

2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด

3. หลักฐานการทำงาน

4. เอกสารการลางาน

5. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)

6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)

8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตร ฯ

9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมาย สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ

10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี

11. ที่พัก หรือใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก

12. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีวีซ่านักเรียน

เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

1. CoE หรือ CAS No. หรือ Visa Letter หรือ I-20 หรือ Confirmation of Enrollment

2. เอกสารประกอบที่ใช้สมัครเรียนกับทางสถาบัน

3. ผมสอบวัดคะแนนระดับภาษา (ถ้ามี)

4. หลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อการไปเรียนและใช้ชีวิตที่ประเทศนั้น ๆ ตามกฎที่สถานทูตแต่ละแห่งกำหนดไว้

5. กรณีมีผู้สนับสนุน ให้เพิ่มเอกสารของผู้สนับสนุน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน และหลักฐานทางการเงิน ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน (เฉพาะของอเมริกา Statement ขอดู 6 เดือน – 1 ปี)

6. แผนการศึกษา / Resume / หนังสือรับรอง (ถ้ามี)

7. เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ ธ.กรุงศรี ตามแบบฟอร์มที่ปริ้นออกมาจากระบบ โดยชำระเป็นเงินบาทตามอัตราที่สถานทูตอเมริกากำหนด ซึ่งจะแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซด์

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถชำระโดยการตัดบัตรเครดิต)

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330