VISA

วีซ่าพม่า


พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาวและไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันวีซ่าพม่าที่เปิดให้สมัครตามระเบียบการของสถานทูตพม่าประกอบไปด้วย 3 ประเภทหลักคือ
1. Tourist Visa หรือวีซ่านักท่องเที่ยว สามารถพำนักในพม่าได้เป็นเวลา28 วัน
2. Business Visa หรือการวีซ่าธุรกิจและสามารพำนักอยู่ในพม่าได้ 10 สัปดาห์ และสามารถเข้าออกได้หลายครั้งภายในรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน
3. Entry Visa (สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และผู้ถูกเชิญจากหน่วยงาน/รัฐบาลพม่า)สามารถพำนักอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์ หากต้องการพำนักอยู่ในพม่ามากกว่า1 เดือนหรือ 30 วันขึ้นไป จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในพม่าเป็นระยะเวลานานตามที่กว่าหรือ Stay Permission ด้วยอนุญาตให้พำนักอยู่ได้จนถึง1 ปี และอาจจะต่ออายุออกไปได้อีก และขอต่ออายุออกไปได้อีก
วีซ่าเข้าออกหลายครั้งในรอบ1 ปี ก็สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวได้ แต่เมื่อเข้าพำนักในพม่าแล้ว จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอ Stay Permission จากกรมตรวจคนเข้าเมืองของพม่าก่อนถ้าหากอยู่ในพม่านานเกินกว่า 4สัปดาห์จะต้องยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์ม Departure Form (D Form) ต่อทางการพม่าก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้ง
* หมายเหตุเยาวชนที่มีอายุประมาณ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีวีซ่าพม่าเพื่อการเข้าพม่าอย่างถูกต้อง


เอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมในการการสมัครขอวีซ่าพม่า (Myanmar Visa)
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ
3. จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศพม่า (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
4. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าพม่า (มีสองประเภท ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ)


วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
– ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 810 บาท

วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 1,440 บาท

ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 ถึง 7 วัน ทำการ
ถ้าต้องการ เร่งด่วน ต้องเสีย ค่าธรรมเนียม เพิ่ม
ด่วน 1 วันทำการ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 450 บาท


ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย
132 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-233-2237, 02-234-4698, 02-233-7250, 02-234-0320