VISA

3ead656a97e5db0a09a3d1b964750a8d

วีซ่ามอลตา

มอลตา (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลตา (Republic of Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก คือมีเกาะมอลตา โกโซ และโคมิโน อยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   เมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป ถัดลงมาจากตอนใต้ของประเทศอิตาลี คนมอลตาส่วนมากพูดภาษาอังกฤษได้ เพราะมอลตาเคยตกเป็นของอังกฤษมาก่อน และภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาประจำชาติของที่นี่ นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว คนที่นี่ก็จะพูดภาษามอลทีสกัน  มอลตาเป็นประเทศที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมเยอะแยะมากมาย และเป็นประเทศที่สงบ ไม่มีปัญหาอาชญากร  นอกจากนี้มอลตา ยังเปรียบได้ว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดในยุโรปและมีค่าครองชีพที่ถูกมากอีกด้วย


ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น( ไม่เกิน 90 วัน) , วีซ่าทำงาน / วีซ่านักเรียน (ไม่เกิน 180 วัน) ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
ขั้นตอนที่ 2: ทางศูนย์ฯพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้ หน้าที่หลักในการดำเนินการของศูนย์ฯ คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ หรือจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใดเพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตออสเตรียแต่เพียงผู้เดียว
ขั้นตอนที่ 3: ท่านสามารถเข้าไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า” เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว
ขั้นตอนที่ 4: กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

 

โปรดทราบ

– ผู้ถือหนังสือเดินทางทางราชการและทางการทูต สามารถเข้าประเทศออสเตรียโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า
– ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนียและประเทศมอลต้าสามารถยื่นใบคำร้องระยะสั้นได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า    ประเทศออสเตรียประจำประเทศไทย

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรือทำการถอนเรื่องก็ตาม

ระบบสแกนลายนิ้วมือ

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน  2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตรียประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น  จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า  บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ  เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน5ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความซับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดนและอีกทั้งเป็นการรักษาข้อมูลของผู้สมัคร

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอ temporary residence permit 

1. LOA

  1. Bank Statement

3. เอกสารประกันภัย

  1. ข้อมูลที่พัก
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง

การเดินทาง

ใช้สายการบิน Emirates ด้วยเที่ยวบิน BKK-Dubai และ Dubai-Malta

เอกสารที่ต้องการในการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศมอลต้า ( Malta )
เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านต้องการใช้เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบเกิด, เอกสารความสัมพันธ์คู่สมรสหรือพ่อแม่(ในกรณีที่เป็นลูก) และจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อของชาวยุโรปเดินทางไปด้วยทุกครั้ง
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางส่วนตัว

*ส่งเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับ ( Ticket Reservation )(ท่านจะต้องส่งตั๋วเครื่องบินด้วย ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า)

*เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking )จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร

* เอกสารทางการเงิน เช่น ( สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้องอัพเดทล่าสุด หรือBank Certificate จากธนาคาร ในกรณีที่มีการsupport หรือ ออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือSponsor letter ( เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพัน อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน

*หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ( เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัคร ( ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน ) ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

*** หมายเหตุ *** 

ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษและสำเนาใบสูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่มโยงความสัมพันธ์ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกันแต่บิดาหรือมารดา มี วีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดาหรือ มารดา พ้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ พร้อม ตั๋วเครื่องบินโดยสารที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้องกันจึงจะสามารถ ยกเว้น ( หนังสือยินยอมได้ )
ในกรณีที่บิดามารดาได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมันหรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่ในอำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมทะเบียน เกิดของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

*ส่งเอกสารการประกันภัยการเดินทาง (ยอดเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน เช่น บริษัทประกันที่จดทะเบียนในประเทศยุโรป

*ในกรณีที่ท่านได้รับเชิญเป็นการส่วนตัว ถ้าท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินเองของตัวท่านเองได้ ท่านต้องส่งจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของท่านอาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับ เพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_6.aspx

ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าออกหลายประเทศในเครือยุโรป (Schengen Member States)ในคราวเดียวกัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องที่สถานฑูตที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นนานที่สุด แต่ถ้าในกรณีที่ท่านพำนักอยู่อาศัยในระยะเวลาที่เท่ากัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก

โปรดทราบ: หากท่านให้ข้อมูล เอกสารหรือหนังสือเดินทางที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน คำร้องขอวีซ่าของท่านอาจถูกปฏิเสธ

เอกสารรับรองตัวจริงจากนายจ้างหรือบริษัทต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย,เงินเดือน,ระยะเวลาที่จะไปอยู่ที่ประเทศเชงเก้น,จุดประสงค์การไป,ประโยคที่แสดงว่านายจ้างหรือบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเดินทางและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมาพร้อมมีตราประทับบริษัทและลายเซ็นจากผู้จัดการด้วยทุกครั้ง (ชื่อผู้จัดการหรือผู้รับรองควรที่จะพิมพ์ทุกครั้ง) วีซ่าท่องเที่ยวคือวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจเข้าประเทศออสเตรียเพื่อการท่องเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยว

คู่สมรส / คู่ครอง ผู้ซึ่งได้ทำการจดทะเบียน กับ ประชาชนในเครือสหภาพยุโรป (EEA:นอร์เวย, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์)

เตรียม เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านต้องการใช้เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า 

ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบเกิด, เอกสารความสัมพันธ์คู่สมรสหรือพ่อแม่(ในกรณีที่เป็นลูก) และจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อของชาวยุโรปเดินทางไปด้วยทุกครั้ง
กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าให้สมบูรณ์พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย, ส่งรูปถ่ายที่ถ่ายล่าสุด จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายต้องมีขนาดกว้าง: 35 มม. ยาว 45 มม., รูปภาพจะต้องเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบัน, หน้าตรง,ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามเปิดปาก,ศีรษะอยู่ระหว่าง 2/3 ของภาพ แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาจะต้องอยู่กึ่งกลางของรูป, สีของดวงตาชัดเจนและมีระยะห่างอยู่ระหว่าง 8 มม. และ 10 มม. และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ )
ส่งเอกสารการประกันการเดินทาง ดูที่นี่ (ยอดเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน เช่น บริษัทประกันที่จดทะเบียนในประเทศยุโรป
สถานฑูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกพิจารณาก็ต่อเมื่อท่านได้ส่งเอกสารครบถ้วนให้กับสถานฑูตแล้วเท่านั้น หลังจากที่ท่านได้ทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแล้ว ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าไม่สามารถขอคืนได้ เอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าจะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษด้วย

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

  • กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
  • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้-มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
  • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
  • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
  • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
  • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า ยูโร บาท
วีซ่า ท่องเที่ยว 60 2,700
เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี 35 1,575

*อัตราแลกเปลี่ยน1 EUR = 45บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้

โปรดทราบ:

–         อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศออสเตรียจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ให้ท่านทราบในเดือนถัดไป 

–         ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

–         ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ (1120 บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

–         บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า

–         ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

 

บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า :

 1 เด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 6 ปี
 2 เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยและคุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
 3 นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่ยื่นขอวีซ่าระยะสั้นและมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
 4 คู่สมรส / คู่ครอง ผู้ซึ่งได้ทำการจดทะเบียน กับ ประชาชนในเครือสหภาพยุโรป (EEA:นอร์เวย, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์)อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป หรือผู้เป็นทายาทสืบสายโลหิตสายตรงลงมา ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ เป็นผู้ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์เฉกเช่นเดียวกันกับ ผู้เป็นคู่สมรส หรือ คู่ครองโดยพฤตินัย ดังมีระบุไว้ในเบื้องต้น อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป, และจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบเกิด, เอกสารความสัมพันธ์คู่สมรสหรือพ่อแม่(ในกรณีที่เป็นลูก) และจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อของชาวยุโรปเดินทางไปด้วยทุกครั้ง
 5 ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

เนื่องมาจากข้อตกลง… (bilateral agreement) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 35ยูโร (1,415 บาท)สำหรับผู้มีสัญชาติต่างๆดังต่อไปนี้: รัสเซีย,ยูเครน,แอลเบเนีย,บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา,มาซิโดเนีย,มอนเตเนโก,เซอร์เบียและมอลโดวา

*** ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรือทำการถอนเรื่องก็ตาม.

ทำเรื่องขอวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนที่มอลต้าได้ที่:

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียที่กรุงเทพ รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น) สำหรับประเทศสโลวาเนียและมอลต้า

**ในกรณีที่นักเรียนเรียนระยะยาวเกิน 90 วัน พอนักเรียนไปถึงมอลต้า ทางโรงเรียนจะช่วยประสานงานให้สมัครเป็น temporary residence permit โดยระยะเวลาที่ได้จะครอบคลุมระยะเวลาคอร์สที่นักเรียนสมัครเรียน