VISA

2131126095734

วีซ่าอิตาลี

อิตาลีอยู่ในตอนใต้ของทวีปยุโรป และตอนเหนือของแอฟริกา โดยมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พื้นที่ร้อยละ 75 เป็นภูเขาและที่ราบสูง

–          วีซ่า ประเภททรานสิท : ใช้ในการเดินทางเพื่อเปลี่ยนสนามบินหรือ เดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง วีซ่าทรานซิท(ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด : 24 ชั่วโมง,ผู้ยื่นไม่สามารถออกนอกอาณาเขตสนามบินได้)

–          วีซ่าประเภทท่องเที่ยว : วีซ่าประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลีเพื่อการท่องเที่ยว.
(ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด : 90 วัน)

–          วีซ่าประเภท ธุรกิจ :  วีซ่าประเภทธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางสู้ประเทศ อิตาลีหรือกลุ่มประเทศ เชงเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ

–          วีซ่าประเภทกีฬา : วีซ่าเพื่อการกีฬา จะออกให้กับผู้ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาและกีฑาให้แก่ (นักกีฬาและผู้ฝึกสอน) เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทสมัครเล่นและประเภทอาชีพ วีซ่าประเภทนี้จะต้องมีหนังสือจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจากอิตาลี ( CONI )
อนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภา( CONI )
วีซ่าเพื่อการแข่งขันกีฬา (ระยะเวลาในการพำนักมากที่สุดไม่เกิน 90 วัน)

–          วีซ่าเพื่อการศักษา :  วีซ่าเพื่อการศึกษาจะออกให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาและเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาของประเทศอิตาลี

–          วีซ่าพำนักระยะยาวในการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทที่ออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยเฉพาะ (National Visa)
โดยยื่นมาพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆนั้น สามารถยื่นคำร้องโดยตรงด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุลของสถานทูตอิตาลี

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 8 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น จะถูกพิจารณาโดยประมาณ 3-4 วัน

หมายเหตุ : การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่ไม่ครบท่วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน.

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

การขอวีซ่าเพื่อการศึกษา : เอกสารที่ต้องใช้ (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 365 วัน) มีดังนี้

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้อย่างน้อย 90 วัน หลังวีซ่าหมดอายุ
 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อความครบถ้วน
 •  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดใช้ติดบัตร จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 • หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร (นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอิตาเลี่ยน ให้ยื่นหลักฐานแสดงว่าได้เรียนคอร์สภาษาอิตาเลี่ยนมาแล้วด้วย)
 • หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศอิตาลี ระบุ ชื่อหลักสูตร/ ค่าเล่าเรียน/ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/ จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/ วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 • หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอิตาลี
 • สมุดบัญชีธนาคารของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนา ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน)
 • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการเงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Payslip) ฯลฯ
 • หลักฐานการชำระเงินให้กับทางสถาบัน (ในกรณีที่ได้มีการจ่ายค่ามัดจำ หรือชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดแล้ว)
 • หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)ประกันสุขภาพและอุบัติการเดินทาง ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมดในประเทศอิตาลี ซึ่งรับรองสิทธิการรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศอิตาลี วงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ในกรณีที่นักเรียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีหนังสือให้ความยินยอมในการเดินทางจากบิดา-มารดา ซึ่งออกให้ ณ ที่ว่าการเขต หรืออำเภอ
 • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางไป-กลับ ให้นำมาแสดงในวันที่มาขอรับวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

 • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
 • รูปถ่าย ขนาด 2×2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่มเชงเก้น / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกา
 • ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
 • จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร (เป็นตัวจริงซึ่งมีหัวจดหมายจากธนาคารเท่านั้น)

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

 • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน
 • จดหมายเชิญ จากบริษัทที่อิตาลี
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
 • รูปถ่าย ขนาด 2×2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่มเชงเก้น / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกา
 • ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
 • ใบประกันสุขภาพ วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 2,000,000 บาท
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 4 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
 • จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร (เป็นตัวจริงซึ่งมีหัวจดหมายจากธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

ประเภทวีซ่า ยุโร บาท
วีซ่าทรานซิส (type A) 60 2,521
วีซ่าท่องเที่ยว (type C) 60 2,521
วีซ่าธุรกิจ (type C) 60 2,521
วีซ่ากีฬา 60 2,521
วีซ่านักเรียน ฟรี ฟรี
วีซ่าระยะยาว (type D) 116 4,873

–          นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า และถ้าหากท่านต้องการใช้บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้การบริการนี้เป็นการบริการที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่าน

–          ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า

-ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 60 ยูโร หรือเทียบเท่ากับ 2,161 บาท

-เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 35 ยูโร หรือเทียบเท่ากับ 1,261 บาท

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามตารางด้านล่างนี้

-เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

-วีซ่าเพื่อการศึกษาทุกประเภท

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับ:

-เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี

-ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (ที่ได้รับอนุญาตจากสถานทูต)

ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน;

คู่สมรสและบุตรของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
หมายเหตุ : ทางสถานฑูตอิตาลีขอสงวนสิทธิในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆจากผู้ยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ ณ สถานฑูตอิตาลี ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-11:30 น. และเวลาสำหรับการขอรับวีซ่า คือ 14:30-15:30 น.
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “ Call Centre for Italian Embassy ” โทร. 1900 222344 (นาทีละ 9 บาท)

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิตC สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
เวลาทำการ  วันจันทร์ 10.00-12.00 น.
วันพุธ 14.00-16.00 น.
วันศุกร์ 10.00-12.00 น

สถานฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย : 
399 ถนน นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : (02) 285-4090-3 (แผนกวีซ่า ต่อ 140) แฟกซ์ : (02) 285-4793