VISA

 

03

วีซ่าเยอรมนี

เป็นประเทศในทวีปยุโรป บริเวณยุโรปใต้ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต และมีเกาะ 2 เกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน


การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน) สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ  National Visa หรือ วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี  (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า90 วัน)
วีซ่าเชงเกน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมันออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ
– วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเกน)

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

– วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)
– วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเกน)

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป

            สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องการไปเรียนภาษาในประเทศเยอรมัน หากเป็นการเรียนระยะยาว (มากกว่า 90 วัน) จะต้องยื่นขอ วีซ่าเรียนภาษา (ประเภทพำนักระยะยาว ซึ่งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้)

โดยมีเอกสารที่จะต้องเตรียมเบื้องต้นดังนี้

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ฉบับ พร้อมเล่มเก่า
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 • ใบลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนภาษา (เวลาเรียนไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 • หลักฐานการศึกษาทุกระดับชั้นที่ผ่านมา
 • หลักฐานการประกอบอาชีพที่ผ่านมา (อาทิเช่น หนังสือรับรองการทำงาน)
 • หนังสือเขียนแสดงเหตุผล/แรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเยอรมัน
 • หลักฐานการเงิน
 • หลักฐานแสดงระดับความรู้ภาษาเยอรมัน (อาทิเช่น หนังสือรับรองการเข้าเรียนชั้นภาษาจากสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย หรือประกาศนียบัตรด้านภาษา)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน น้อยกว่า 90 วัน จะต้องยื่นวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้น (Schengen Visa) โดยมีเอกสารที่จะต้องเตรียมเบื้องต้นดังนี้

 • แบบฟอร์มสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 • หนังสือเดินทางทุก ๆ เล่มที่ผ่านมา
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย
 • ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรป หรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง
 • สำเนาการจองโรงแรม / หนังสือรับรองที่พักตลอดการพำนัก
 • ใบลงทะเบียนสถาบันการศึกษาที่ประเทศเยอรมัน
 • จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยนักเรียนผู้ขอวีซ่า ระบุเหตุผลในการไปศึกษา พร้อมทั้งอธิบาย โครงการวิจัยหรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการไปศึกษา
 • ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา ระดับการศึกษาล่าสุด
 • ใบรับรองทุนการศึกษา หรือ เอกสารแสดงความรับผิดชอบทางด้านการเงินของบุคคลที่ 3 และหลักฐานแหล่งที่มารายได้ของผู้ค้ำประกันหรือรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง

ในวันที่ท่านมายื่นคำร้อง สถานทูตฯ จะออกใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน กรุณานำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันที่ท่านมาขอรับหนังสือเดินทางคืน ท่านสามารถขอรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ โดยซื้อซองติดแสตมป์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของไปรษณีย์ไทยในห้องรับแขกของแผนกวีซ่า

สำคัญ: ในการเดินทางเข้าเยอรมนี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถขอดูหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง รวมทั้งหลักฐานการเงินสำหรับช่วงเวลาที่พำนักในเยอรมนี หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้

ระยะเวลาดำเนินการของวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนีโดยปกติคือ 2-3 เดือน  ส่วนใหญ่วีซ่าสำหรับนักศึกษาจะทราบผลใน 3 สัปดาห์ หลังจากยื่นคำร้อง

สถานทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนีไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานทูตฯ จากนั้นสถานทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบ

ต้องนัดวันเพื่อยื่นคำร้องหรือไม่

ในการยื่นคำร้องวีซ่า ท่านต้องนัดหมาย โดยโทรศัพท์นัดหมายวันเวลากับศูนย์บริการข้อมูลเทเลอินโฟ มีเดีย ที่หมายเลข 1900 222 343 (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. โทรได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการข้อมูลจะขอชื่อ-นามสกุล และหมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน ผู้ใช้โทรศัพท์ของ “True Move H” ไม่สามารถติดต่อเบอร์ของศูนย์บริการข้อมูลได้

กรุณามาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาทีพร้อมเอกสารครบถ้วน หากท่านมาสาย อาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง

ท่านสามารถนัดหมายวันยื่นคำร้องได้โดยตรงกับแผนกวีซ่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนำหนังสือเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เปิดให้บริการนัดหมายทุกวันอังคาร เวลา 14.00 – 15.00 น. ที่เคาน์เตอร์ 11 แผนกวีซ่า  ทั้งนี้จะไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าในเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

หากท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน) ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมาย  และสามารถติดต่อยื่นคำร้องในเวลาทำการปกติ 07.30 – 10.30น. อย่างไรก็ตามสถานทูตฯ ขอแนะนำให้ทำนัดหมาย เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลารอโดยไม่จำเป็น

สำคัญ: ท่านอาจต้องรอคิวนัดหมายนานกว่าปกติในบางช่วงของปี (ฤดูกาลท่องเที่ยว) โดยเฉพาะผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางในเดือน มีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และ กันยายน/ตุลาคม  จึงควรวางแผนเดินทางและเตรียมการแต่เนิ่นๆ

ในช่วงเวลาปกติ ท่านควรยื่นขอวีซ่าเชงเกนอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง (ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนการเดินทาง)

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการยื่นขอวีซ่า

นำเอกสารทั้งตัวจริงและสำเนามาให้ครบทุกฉบับ สถานทูตฯ จะคืนเอกสารตัวจริงให้ท่านทันที เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าไม่สามารถถ่ายเอกสารให้ท่านได้ ทั้งนี้ก่อนถึงกำหนดเวลานัด ท่านสามารถใช้บริการถ่ายเอกสารโดยเสียค่าบริการได้ที่ห้องรับแขกของแผนกวีซ่า (ดูข้อ “รู้ไว้มีประโยชน์”)

กรุณาแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันด้วย ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี

กรุณากรอกที่อยู่ที่ท่านจะไปพำนักอาศัย/ไปเยี่ยมเยียนในเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลหรือบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุถนน บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ เมือง และเบอร์โทรศัพท์)

เซ็นชื่อในใบคำร้องด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมราคา 60,–ยูโร (เชงเกนและวีซ่าสำหรับเยอรมนี) ต้องชำระเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน (ประมาณ 2,700 บาท) เป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในกรณีทีวีซ่าถูกปฏิเสธหรือผู้ยื่นต้องการถอนคำร้อง

*เด็กได้รับการลดค่าธรรมเนียม เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน

แผนกกงสุลไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น

คู่สมรส คู่ชีวิตและบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังโสด บิดามารดาของชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

คุณสามารถดูข้อมูลในการยื่นวีซ่าผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน”  การยื่นแบบนี้มีการเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลฯเพิ่มเติมด้วย

สถานทูตมีบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อที่ห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุลดังต่อไปนี้:

 • บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าชุดละ 150,- บาท
 • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 3 บาท
 • บริการถ่ายรูป (หนังสือเดินทาง/วีซ่า): 4 รูป 180,- บาท
 • บริการส่งไปรษณีย์: ส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์ไทย: เล่มละ 130,- บาท

คำแนะนำ เพื่อความรวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่าเดินทาง สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ใช้บริการส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

คำเตือนและคำแนะนำ: สถานทูตขอเตือนให้ท่านอย่าหลงเชื่อ “นายหน้า” หรือผู้เร่ขายบริการด้านการแปลหรือประกันภัยบริเวณหน้าสถานทูตฯ บริการเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสถานทูตฯ และราคาไม่เป็นธรรม

ที่อยู่: 9 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-2879000
วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ / 08.00 น – 12.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น. – 11.30 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น. – 11.00 น.