VISA

4c7f952a604547376cab54da3fd6090d

วีซ่าฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีชื่ออย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นแหล่งผลิตของไวน์ และแชมเปญที่สำคัญที่สุดของโลกในปัจจุบัน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เรื่องของน้ำหอม นอกจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ยังคงความงดงามไว้ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากมายเช่นกัน

วีซ่าฝรั่งเศส แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ

1.) เชงเก้นวีซ่า ฝรั่งเศส – วีซ่าพำนักระยะสั้น (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)

2.) วีซ่านักเรียนฝรั่งเศส – วีซ่าพำนักระยะยาว (พำนัก มากกว่า 90 วัน)

3.) วีซ่าสนามบิน ฝรั่งเศส (Transit)

1.) เชงเก้นวีซ่า ฝรั่งเศส– วีซ่าพำนักระยะสั้น (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)

วีซ่าประเภทนี้ ยินยอมให้ผู้ถือ วีซ่าเชงเก้น ที่มีคุณสมบัติตามที่วีซ่าระบุ เดินทางไปใน เขตประเทศเชงเก้น โดยเป็นการเดินทางเข้า-ออก ครั้งเดียว หรืออาจเป็นการเดินทางเข้า-ออก หลายครั้ง โดยพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้น

2.) วีซ่านักเรียนฝรั่งเศส– วีซ่าพำนักระยะยาว (อยู่ได้เกิน 90 วัน)

กรณีที่ต้องการอยู่นานเกิน 90 วัน จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ ไม่ได้อยุ่ในเงื่อนไขของเขตประเทศเชงเก้นทั้งหมด และไม่ใช่วีซ่าเชงเก้น โดยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หรือเรียนต่อฝรั่งเศส เช่น

 • ศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส หรือศึกษาภาษาฝรั่งเศสในสถาบันสอนภาษา
 • การศึกษาที่ประเทศโมนาโค
 • รับการฝึกอบรมโดยบริษัทในประเทศฝรั่งเศส
 • ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ประเทศฝรั่งเศส

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงาน

 • ทำงานที่ประเทศฝรั่งเศส
 • การทำงานที่ประเทศโมนาโค
 • ทำกิจการส่วนตัวโดยอาจเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส หรือไม่ก็ตาม

มีวัตถุประสงค์อื่น

 • ตั้งรกราก หรือใช้เวลาช่วงเกษียณ ที่ประเทศฝรั่งเศส โมนาโค หรือ แอนโดรร่า
 • คู่สมรสของพลเมืองฝรั่งเศส หรือ พลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และปรารถนาที่จะย้ายไปตั้งรกรากด้วยกันที่ฝรั่งเศส

หมายเหตุ*

(1.) ตามกฎหมาย 24 กรกฎาคม 2006 สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองฝรั่งเศสต้องยื่นคำขอวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว เพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตพำนักในประเทศฝรั่งเศส แต่ข้อกฎหมายนี้ได้ถูกละเว้นกับพลเมืองของสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ โมนาโค ซานมาริโน และอัลจีเรีย และยังรวมไปถึงผู้ปกครองต่างชาติของบุตรที่มีสัญชาติฝรั่งเศสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
(2.) หากต้องการจะ พำนักมากกว่า 6 เดือน จะต้องลงทะเบียน (“Carte de Séjour” in French) ในเขตจังหวัดที่พำนักอยู่ ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส
(3.) กรณีที่วางแผนที่จะไปทำงานที่ประเทศฝรั่งเศส นายจ้างจะต้องติดต่อ ANAEM (“Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations”)

3.) วีซ่าสนามบิน ฝรั่งเศส (วีซ่าการเดินทางผ่านพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน)

วีซ่าประเภทนี้ จำเป็นสำหรับผู้เดินทางบางสัญชาติ ซึ่งใช้ในการอนุญาตให้เข้าถึง หรือ การรอ อยู่ในเขตพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน แต่วีซ่าดังกล่าวนั้นไม่ได้รวมถึงการมีสิทธิในการเข้าพำนักในเขตเชงเก้น ประเทศในเขตเชงเก้น

* วีซ่าสนามบินนั้นจะได้รับการยกเว้นสำหรับ คนไทย

วีซ่าเชงเก้น ผู้ยื่นขอต้องดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้น เมื่อมีความประสงค์ต้องการพำนักใน เขตประเทศเชงเก้น เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน

รูปแบบของเชงเก้นวีซ่า คือเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่หนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆที่ให้ผู้ถือมีสิทธิ์ข้ามแดนระหว่างประเทศเชงเก้น การอนุญาตเดินทางเข้า ในประเทศเขตเชงเก้นต้องได้รับความยินยอมตามข้อสัญญาของประเทศเขตเชงเก้น เช่น การแสดงวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขสำหรับการเดินทาง การกำหนดจำนวนเงินในการเดินทาง และมีประกันภัยการเดินทาง ที่ถูกต้อง

ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางผ่านประเทศใน เขตเชงเก้น ได้อย่างเสรี

 •  วีซ่าเชงเก้น คือ วีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวีซ่าที่ต้องยื่นขอสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้าในกลุ่มประเทศยุโรป

ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางได้อย่างอิสระภายในประเทศเขตเชงเก้น โดยพำนักได้ 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน หากผู้ถือต้องการที่จะพำนักมากกว่า 90 วัน ผู้ยื่นขอควรยื่นขอวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว หรือ ใบอนุญาตพำนัก

 • วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) (ประเภท C ) เป็นวีซ่าซึ่งออกให้โดยประเทศสมาชิกของเขตเชงเก้น และใช้เดินทางสำหรับการพำนักระยะสั้นในเขตประเทศเชงเก้น อนุญาตให้พำนักสูงสุดไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 6 เดือน

ตามข้อกำหนดเรื่องเขตอำนาจยุโรป อำนาจหน้าที่ในการรับคำร้องและพิจารณาวีซ่าเชงเก้นจะพิจารณาโดยสถานกงศุลของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง (กรณีเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในเขตเชงเก้นเพียงประเทศเดียว)ในกรณีที่การเดินทางเป็นการเดินทางแบบเข้าออกหลายครั้งในเขตประเทศเชงเก้น จุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง หรือระยะเวลาที่พำนักนานที่สุดในประเทศสมาชิกเชงเก้น การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่น ๆ

นอกเหนือจาก เชงเก้นวีซ่า ยังมีวีซ่าพำนักระยะยาวซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ (National Visa )ประเภท D สามารถใช้เดินทางเพื่อการพักอาศัยหรือการพำนักในประเทศซึ่งเป็นผู้ออกวีซ่า เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางผ่าน (Transit)เขตประเทศเชงเก้นได้ นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว สำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศส, วีซ่าระยะยาวสำหรับทำงาน, วีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียน, วีซ่าระยะยาวสำหรับเยี่ยมส่วนตัว ยังสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้อย่างเสรี

บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนักที่ิืสามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้

เขตเชงเก้น

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 25 ประเทศ

สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 22 ประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน

สำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ต่างก็เป็นกลุ่มประเทศสมาชิก แต่ประเทศดังกล่าวไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้น

ไซปรัสเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป และยังไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเขตเชงเก้นโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจกล่าวว่าชายแดนควบคุมระหว่างประเทศสมาชิกใหม่ และประเทศสมาชิกปัจจุบันของสมาชิกประเทศเชงเก้น ยังอยู่ระหว่างการตกลงจนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรปจะมีข้อตกลงในการล้มเลิกการควบคุมชายแดน อย่างไรก็ตามไซปรัสยังต้องการวีซ่าเชงเก้น ตลอดจนเอกสารการอนุญาตพำนักจากสมาชิกอื่นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งนี้ยังไม่สามารถเดินทางผ่านราชอาณาจักรได้เกินกว่า 5 วัน

ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรไปยัง ราชรัฐโมนาโก ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐซานมาริโน นครรัฐวาติกัน และ ราชรัฐลิกเตนสไตน์

รายชื่อประเทศ ในเขตเชงเก้น (ภาษาอังกฤษ)

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark (ไม่รวมเขตGreenland และFaroe Islands), Estonia, Finland, France (ไม่รวมเขตoverseas departments and territories), Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (ไม่รวมเขต Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean Netherlands), Norway (ไม่รวมเขตSvalbard), Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

ขอวีซ่าฝรั่งเศส ยื่นวีซ่าเชงเก้น

บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ยกเว้น ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส เพื่อการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยระยะเวลาที่พำนัก จะเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นประเทศแรก เช่นเดียวกับ เขตปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM) อาณานิคมพิเศษของฝรั่งเศส (CTOM) และ นิวแคลิโดเนีย และกรณีที่ต้องการพำนักระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาว

ในการขอวีซ่าฝรั่งเศสในประเทศไทยนั้น อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

1.) แบบฟอร์มสมัครขอวีซ่า

2.) รูปถ่ายประจำตัวขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว 2 รูป (ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง)

3.) หนังสือเดินทางเล่มจริงทุกเล่ม + สำเนาที่มีประวัติเดินทาง 5 หน้า

4.) สำเนาเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ

5.) สำเนาประกันภัยการเดินทาง

6.) เอกสารอ้างอิงที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d’accueil) เป็นต้น เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์ และสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลอ้างอิง

7.) หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) + สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด

8.) จดหมายรับรองสถานภาพนักศึกษา (กรณียังเรียนหนังสืออยู่)

9.) รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด

กรณีมีผู้สนับสนุน

10.) หนังสือรับรองของผู้สนับสนุนที่รับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

11.) สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หรือหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศไทย (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)

12.) หลักฐานการทำงาน และรายได้ของผู้สนับสนุน

13.) รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด

*** เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส

วีซ่านักเรียน (วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน)

1.) แบบฟอร์มสมัครขอวีซ่า และแบบฟอร์มประกอบการขอวีซ่านักเรียน

2.) รูปถ่ายประจำตัวขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว 2 รูป

3.) หนังสือเดินทางเล่มจริงทุกเล่ม + สำเนาที่มีประวัติเดินทาง 5 หน้า

4.) ใบลงทะเบียนสถาบันการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส (ฉบับจริง+สำเนา)

5.) เอกสารรับรองที่พัก สำหรับ 3 เดือนแรก

6.) จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยนักเรียนผู้ขอวีซ่า ระบุเหตุผลในการไปศึกษา พร้อมทั้งอธิบาย โครงการวิจัย หรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการไปศึกษา

7.) ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา

8.) ใบรับรองทุนการศึกษา ระบุจำนวนเงินทุนและระยะเวลาการศึกษา กรณีที่มีผู้สนับสนุนจะต้องยื่นหลักฐานที่มารายได้ และรายการเดินบัญชี

9.) จดหมายระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและนักเรียนผู้ยื่นขอวีซ่า

*** เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเก็บโดยสถานฑูตฝรั่งเศส และค่าบริการการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเก็บโดยศูนย์TLScontact

ข้อควรคำนึง การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะไม่สามารถคืน หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้

ประเภทวีซ่า ยูโร บาท
วีซ่าสนามบิน 60.00 2,182
วีซ่าประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร 60.00 2,182
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 60.00 2,182
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 99.00 3,600
วีซ่านักเรียนประเภทพำนักระยะยาวมากกว่า 90 วัน 99.00 3,600
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตอำนาจของฝรั่งเศส 60.00 2,182
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตแดนชุมชนในอำนาจของฝรั่งเศส 9.00 327
วีซ่ารับบุตรบุญธรรม 15.00 545

* ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 ยูโร (1,273 THB)

สำหรับ :

 • เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ
 • สัญชาติจาก บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา*, รัฐจอร์เจีย, โคโซโว,สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (FYROM), ราชรัฐมอลดาเวีย, มอนเตเนโกร*, รัสเซีย, เซอร์เบีย* และยูเครน
 • สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุเกินกว่า 12 ปี.

*หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลทางชีวภาพเท่านั้น (Non – Biometric Passport)

สำหรับบุคคลประเภทต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • พลเมืองฝรั่งเศสที่ถือสองสัญชาติ
 • พำนักระยะสั้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ญาติ
  1. คู่สมรสต่างชาติของพลเมืองฝรั่งเศส
  2. ญาติของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือผู้ถือสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์
 • ชาวต่างชาติที่ประสงค์ี่จะไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:
  1. คนงานที่ทำงานตามฤดูกาลโดยผ่านขั้นตอนของ ANAEM
  2. ครูสอนภาษาต่างชาติ หรือผู้ช่วย
 • นักเรียน นักวิจัย และอาจารย์
  1. ครูสอนภาษาฝรั่งเศส (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว)
  2. นักวิจัยที่เดินทางกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (พำนักระยะสั้น) เพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
  3. ครูผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อทรรศนศึกษา หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
  4. นักเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และครูผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนของโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อทรรศนศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
  5. นักเรียนหรือนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อทรรศนศึกษา หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
  6. ผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
  7. ผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ มูลนิธิต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการชุมชน
 • ชาวต่างชาติที่ดำเนินกิจกรรมทางการฑูต
  1. ผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต หรือหนังสือเดินทางราชการ
  2. ผู้ที่ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส
  3. ผู้รับสัญญาสำนักงานใหญ่
 • สำหรับสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส, ลูกๆ,ผู้ปกครอง, ปู่ย่าตายาย, หลานๆ) ของผู้ที่มีสัญชาติจอร์เจียที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส (มีการยื่นหลักฐานของความสัมพันธ์ในครอบครัวและสำเนาใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ฝรั่งเศสของสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส )
 • ทหารผ่านศึกที่ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรับการรักษาพยาบาล (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว)

กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ได้ระบุอย่างชัดเจนสำหรับบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น

ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 1055 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

สถานทูตที่อยู่: 35 ซอยเจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ [66] (0)2 657 5100 / 627 2100