VISA

Shanghai-Nanjing-Road-Khalid-Albaih

 

วีซ่าจีน

ประเทศจีน ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก มีหลายชนชาติ การสร้างสรรค์เมืองในท้องที่ต่าง ๆ ก็มี ลักษณะพิเศษของตน ทางภาคเหนือมีนครปักกิ่งเมืองหลวงของจีน ทางภาคตะวัน ออกมีนครเซี่ยงไฮ้ศููนย์เศรษฐกิจของจีน ทางภาคตะวันตกมีเมืองลาสาที่มีทัศนียภาพ สวยและมีลักษณะชนชาติส่วนน้อยอย่างเด่นชัด ทางภาคใต้มีเมืองคุนหมิงที่ได้รับ สมญานามว่า เมืองวสันตฤดู  ซึ่งต่างก็เป็นเมืองทั้งสวยทั้งเจริญพัฒนา ดูเสมือนไข่มุกที่ ประดับประดาอยู่บนผืนแผ่นดินจีนที่มีอาณาเขตกว้าง 9 ล้าน 6 แสนตารางกิโลเมตร

วีซ่าคือหลักฐานการอนุญาตชนิดหนึ่ง ที่ออกให้แก่คนต่างชาติที่ยื่นขอเข้า ออก หรือผ่านแดนประเทศนั้นๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนด ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลตามกฎหมายสากลและธรรมเนียมปฏิบัติสากล ประเทศซึ่งมีอธิปไตยใดๆ มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้คนต่างชาติเข้า-ออกประเทศ (ผ่านแดน) ของตนเองหรือไม่ รวมทั้งการอนุมัติวีซ่า การปฏิเสธไม่อนุมัติวีซ่า หรือทำการเพิกถอนวีซ่าที่ออกให้แล้วตามที่กฎหมายกำหนด

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลของจีนมีอำนาจในการอนุมัติประเภท จำนวนครั้ง ระยะใช้งานและระยะเวลาพำนักในประเทศจีนของวีซ่า ตามกฎหมายของจีนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจในการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นขอ หรือทำการเพิกถอนวีซ่าที่ออกให้ได้

1. ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมายังประเทศจีนต้องยื่นขอวีซ่าจีน

เว้นแต่มีข้อตกลง ข้อกำหนด ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าแล้ว นอกเหนือจากนั้นก่อนที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมายังประเทศจีนต้องยื่นขอวีซ่าจีนให้เรียบร้อย

ก่อนเดินทางมายังประเทศจีน ต้องตรวจสอบว่าวีซ่ายังใช้งานได้หรือไม่ หากเกินกำหนดหรือจำนวนครั้งในการเข้าประเทศไม่เพียงพอ ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

2. ประเภทของวีซ่าจีน

ประเภทของวีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา โดยวีซ่าธรรมดาที่สำคัญแบ่งเป็น:

(1) วีซ่าชนิดท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่าชนิด “ L ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว

(2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “ F ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน

(3) เพื่อเยี่ยมเยือน ทำการ หนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงาน

(4) วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะเวลามากกว่า6 เดือน เพื่อการศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีน

(5) วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด “ Z ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน ทำธุรกิจ

จัดงานแสดงสินค้าหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไปด้วย

(6) วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด “ C ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ

(7) วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด “ J ”) แบ่งออกเป็นวีซ่า “ J-1 ” และ “ J-2 ” สองชนิด วีซ่า “ J-1 ” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไป ส่วนวีซ่า “ J-2” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว

(8) วีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน โดยแวะพักที่สนามบินเกิน 24 ชั่วโมงหรือออกจากสนามบิน

(9) วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศจีน

3. ระยะใช้งานของวีซ่าจีน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักในจีน

(1) ระยะใช้งานของวีซ่าจีน (“Enter Before”) หมายถึง ระยะเวลาในการใช้งานของวีซ่า โดยนับตั้งแต่วันที่อนุมัติวีซ่า จนกระทั่งวันที่สิ้นสุดในการเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่า (ใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นเกณฑ์) หากยังมีจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่ยังมิได้ใช้ ก่อนครบกำหนดระยะใช้งาน (รวมวันดังกล่าว) ผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าประเทศจีนได้

(2) จำนวนครั้งการเข้าประเทศ (“Entries”) หมายถึง จำนวนครั้งที่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่าในระยะใช้งานของวีซ่า

ไม่ว่าจำนวนครั้งที่ใช้จะหมดแล้วหรือจำนวนครั้งที่ใช้ยังไม่หมด เมื่อระยะใช้งานของวีซ่าจีนเกินกำหนด ถือว่าวีซ่านั้นหมดอายุ หากต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ หากผู้ถือวีซ่าถือวีซ่าที่เกินกำหนดเข้าประเทศจีน จะถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศ

(3) ระยะเวลาพำนักของวีซ่า (“Duration of Each Stay”) หมายถึง จำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่า ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศจีนในการเข้าประเทศแต่ละครั้ง หรือจำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่าที่สามารถพำนักในประเทศจีนได้ นับจากวันที่เข้าประเทศจีน

หากระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศจีนเกินจากที่วีซ่าอนุญาตและยังไม่ดำเนินการขอขยายเวลาพำนักให้ยาวออกไป ถือว่าฝ่าฝืน 《กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน》และ 《ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน》รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะได้รับโทษเช่นโทษปรับ ดังนั้น หากผู้ถือวีซ่าต้องการพำนักในประเทศจีนเกินจากที่วีซ่าอนุญาต ก่อนวีซ่าครบกำหนด ต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานสันติบาลระดับอำเภอขึ้นไปในพื้นที่ (สำหรับรายละเอียด ให้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานสันติบาลระดับอำเภอในพื้นที่) เพื่อขอขยายเวลาพำนักออกไป (ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุมัติก็ได้) สถานกงสุลจีนที่ประจำ ณ ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการขยายเวลาพำนักออกไปได้

ผู้ที่ทำงาน (ถือวีซ่าชนิด “ Z ”) ศึกษาเล่าเรียน (ถือวีซ่าชนิด “ X ”) ตั้งถิ่นฐาน (ถือวีซ่าชนิด “ D ”) เจ้าหน้าที่หรือนักข่าวประจำ (ถือวีซ่าชนิด “ J-1 ”) ในประเทศจีน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ที่ประจำ ณ หน่วยงานกงสุล หน่วยงานต่างประเทศ ต้องยื่นคำร้องขอพำนักในประเทศจีนต่อกระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานกิจการต่างประเทศในท้องที่ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ

4. กรณีที่ไม่ต้องถือวีซ่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

(1) ผ่านแดนโดยตรงชาวต่างชาติที่ถือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่องและระบุที่นั่ง ซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนานาชาติและผ่านแดนโดยตรงจากประเทศจีน โดยแวะพักผ่านแดนที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และไม่ออกจากสนามบิน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

ประชาชนของประเทศดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะถือวีซ่าประเภทใด สามารถเข้าประเทศจีนโดยผ่านแดนที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ได้ ตามนโยบายยกเว้นการขอวีซ่าจีน 72 ชั่วโมง

1. ประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

2. ประเทศยุโรปอื่นๆ 7 ประเทศ : รัสเซีย อังกฤษ ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย ยูเครน

3. ประเทศแถบอเมริกา 6 ประเทศ : อเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี

4. ประเทศแถบแปซิฟิก 2 ประเทศ : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

5. ประเทศแถบเอเชีย 6 ประเทศ : เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า

(2) เดินทางไปยังสามเหลี่ยมจูเจียงและเกาะไหหลำ

1. ชาวต่างชาติที่อยู่ในฮ่องกง มาเก๊า ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง มณฑลกวางตุ้ง (ได้แก่ พื้นที่เขตบริหารเมืองกวางเจา เซินเจิ้น จูไห่ โฝซาน ตงกว่าน จงซาน เจียงเหมิน จ้าวชิ่ง ฮุ่ยโจว) โดยเป็นกรุ๊ปทัวร์ของบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนในฮ่องกงหรือมาเก๊า และพำนักไม่เกิน 6 วัน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

2. ประชาชนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศต่อไปนี้ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในมณฑลไหหลำ (รวม 5 คน ขึ้นไป)โดยผ่านการจัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัททัวร์ระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในไหหลำที่ผ่านการอนุมัติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน และพำนักไม่เกิน 15 วัน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน : สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไทยเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปนเนเธอแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ยูเครน คาซัคสถาน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ โดยในจำนวนนี้ เกาหลีใต้ เยอรมัน รัสเซีย ที่มีกรุ๊ปทัวร์จำนวนรวม 2 คนขึ้นไป สามารถพำนักได้ 21 วัน

(3) ประชาชนประเทศสิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่นประชาชนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศสิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่น 3 ประเทศนี้ เดินทางมาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนหรือผ่านแดนในประเทศจีนไม่เกิน 15 วัน โดยเดินทางเข้าประเทศมาจากช่องทางที่ประเทศจีนเปิดสำหรับชาวต่างชาติ ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน แต่กรณีดังต่อไปนี้ ต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อย:

1. ถือหนังสือเดินทางธรรมดา เดินทางมาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนในประเทศจีนและคาดว่าจะพำนักเกิน 15 วัน

2. ถือหนังสือเดินทางธรรมดา เดินทางมาเพื่อศึกษาเล่าเรียน ทำงาน ตั้งถิ่นฐาน เยี่ยมเยือนทางราชการ สัมภาษณ์และรายงานข่าว

3. ถือหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศหรือข้าราชการญี่ปุ่น

(4) ผู้ถือบัตรท่องเที่ยวธุรกิจ APEC ที่ใช้งานได้

ผู้ถือบัตรท่องเที่ยวธุรกิจ APEC เทียบเท่ากับวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (Multiple) 3 ปี ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรท่องเที่ยวนี้ร่วมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เข้าประเทศจีนได้หลายครั้งตามอายุการใช้งานของบัตรท่องเที่ยวธุรกิจ APEC โดยสามารถพำนักได้นานที่สุดครั้งละไม่เกิน 2 เดือน

(5) ผู้ถือบัตรชาวต่างชาติพำนักถาวร สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยังไม่หมดอายุ

(6) ผู้ถือบัตรชาวต่างชาติพำนักที่ยังไม่หมดอายุ ที่ออกให้โดยหน่วยงานสันติบาลจีน

ชาวต่างชาติที่เข้ามาจีนเพื่อศึกษาเล่าเรียน รับตำแหน่ง ประกอบอาชีพหรือนักข่าวต่างชาติที่ถูกส่งมาประจำ ต้องยื่นคำร้อง ชาวต่างชาติขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาล ในระยะที่ใบอนุญาตพำนัก

มีผล ชาวต่างชาติสามารถพำนักในประเทศจีนและเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง โดยได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน

(7) ข้อตกลงทวิภาคี

ข้อตกลงทวิภาคีที่ประเทศจีนลงนามหรือบรรลุความเห็นชอบกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เข้าตามเงื่อนไขพิเศษในบางประเทศที่จะมาจีน ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าจีน รายละเอียดของข้อมูล กรุณาตรวจสอบจากตารางข้อตกลงยกเว้นการขอวีซ่าระหว่างจีน-ต่างประเทศ

เอกสารยื่นวีซ่าจีน

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
  • รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
  • ใบคำร้องในการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
  • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (Entrance Notice)และ Foreign Student Visa Application Form (JW201 หรือJW202 ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
  • สำเนาใบตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารตัวจริง (สำหรับผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
  • ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ควรนำใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุลไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า

(1) แบบธรรมดา มีค่าธรรมเนียมดังนี้:

จำนวนครั้งในการเข้าประเทศ  ชาวไทย   ชาวอเมริกัน ชาวต่างชาติ
1 ครั้ง 1000 บาท 4560 บาท 1100 บาท
2 ครั้ง 2000 บาท 4560 บาท 1650 บาท
หลายครั้งในครึ่งปี 3000 บาท 4560 บาท 2200 บาท
หลายครั้งใน 1 ปีและ1 ปีขึ้นไป 4500 บาท 4560 บาท 3300 บาท

หมายเหตุ: ตามหลักต่างตอบแทน (Reciprocity principle)มาตรฐานการเรียกเก็บของ “ประชากรประเทศที่ 3” เฉพาะบางประเทศ ราคาอาจแตกต่างกันออกไป

(2) แบบเร่งด่วน 2-3 วันทำการ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 800 บาท

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1,200 บาท

วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

โดยสั่งจ่าย “Embassy of the People’s Republic of China in Thailand”

ข้อควรทราบ

(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติระยะการใช้งาน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02-245-7044 อีเมล์ chinaemb_th@mfa.gov.cn

เว็บไซต์ th.china-embassy.org

เวลาทำการ รับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-12.00 น.

รับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ 15.00-16.00 น.