VISA

9893279ed6a96d34836f079cee339446

 

วีซ่าแคนาดา

ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

ประเภทของ วีซ่าแคนาดา มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.วีซ่าท่อง้ที่ยวแคนาดา 2.วีซ่านักเรียน

1.) วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา – วีซ่าชั่วคราว ( TRV – Temporary Resident Visa)

เป็นวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้า แคนาดา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักคร่าว ๆ ได้ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • วีซ่าเยี่ยมญาติแคนาดา วีซ่าเยี่ยมเพื่อนแคนาดา
 • วีซ่าทำธุรกิจที่แคนาดา

มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการขอวีซ่า ดังนี้

 • สามารถทำให้เจ้าหน้าที่พอใจว่าจะเดินทางออกจากประเทศทันทีเมื่อจบทริปที่วางแผนไว้
 • มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอระหว่างที่อยู่ในแคนาดาจนกระทั่งเดินทางกลับ
 • ไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปหางานทำหรือเรียน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตแล้ว
 • ปฎิบัติตามกฎหมายแคนาดาและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงภายในประเทศแคนาดา
 • สามารถจัดหาหลักฐานเพิ่มเติมในระดับที่น่าพอใจได้ ในกรณีที่สถานทูตร้องขอ
 • มีสุขภาพแข็งแรง (บางคนอาจต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ)

เพิ่มเติมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 

เดินทางคนเดียว โดยไม่มีพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง – ต้องมีหนังสือยินยอมให้สามารถเดินทางได้จากบิดามารดาของเด็ก หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสก็ได้ โดยต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ดูแลเด็กในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

กรณีเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว – ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอีกคนหนึ่ง หรือหากมีมากกว่า 1 คน ก็ต้องเซ็นต์ยินยอมทุกคน

ลักษณะของวีซ่ากรณีได้รับอนุมัติ

Single Entry อนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาได้ 1 ครั้ง เว้นแต่การออกไปเที่ยวที่USAหรือ St. Pierre and Miquelonสามารถกลับเข้ามาในประเทศแคนาดาได้

Multiple Entryอนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระยะเวลาของวีซ่า

Transit สำหรับบุคคลที่จะเดินทางต่อไปประเทศอื่น โดยใช้สนามบินแคนาดาในการเปลี่ยนเครื่องบิน โดยการขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องแนบเอกสารการเดินทางจากTravel Agency

2.) วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit)

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป (หลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า สามารถขอวีซ่า TRV อย่างเดียวได้)
 • สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนในหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า ที่มีแผนจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา สามารถยื่นขอ study Permit ได้

ข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียนแคนาดาStudy Permit

 • ได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดา
 • มีหลักฐานการชำระค่าเรียน
 • มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอในการไปเรียน กรณีมีสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปด้วย จะต้องมีวงเงินสนับสนุนที่เพียงพอคามที่สถานทูตแคนาดากำหนด
 • ทำให้เจ้าหน้าที่สถานทูตพอใจว่าจะเดินทางออกจากประเทศทันทีเมื่อเรียนจบตามแผนที่วางไว้
 • ได้รับletter of acceptance จากทางสถาบันที่แคนาดา และลงเรียนแบบเต็มเวลา (หลักสูตร ที่มีเวลาเรียนมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป) เงื่อนไขอื่น ๆ แล้วแต่ทางสถาบันเป็นผู้กำหนด
 • มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอระหว่างที่อยู่ในแคนาดาจนกระทั่งเดินทางกลับซึ่งแบ่งออกเป็น
  • ค่าเรียน
  • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  • ค่าเดินทาง
 • ปฎิบัติตามกฎหมายแคนาดาและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงภายในประเทศแคนาดา
 • สามารถจัดหาหลักฐานเพิ่มเติมในระดับที่น่าพอใจได้ในกรณีที่สถานทูตร้องขอเพิ่มเติม
 • มีสุขภาพแข็งแรง (บางคนอาจต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ)

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

 • รูปถ่าย 2 รูป 35×45 มม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ความยาวหน้า 3.1-3.6 ซ.ม. เห็นหัวไหล่
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าชั่วคราว
 • Checklist
 • หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ
 • หลักฐานการทำงาน
 • หลักฐานการได้รับอนุญาตลาพักร้อน
 • หลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุด (ถ้ามี)
 • แผนการเดินทาง + หลักฐานประกอบ เช่นInvitation Letter, Ticket Reservation
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศครั้งเดียว 2,400 บาท แลถ้าต้องการเข้าประเทศหลายครั้ง 4,800 บาท เป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์เท่านั้น สั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา หรือThe Canadian Embassy”

ระยะเวลาพิจารณา Temporary Residence Visa – Visitor Visa

 • ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ หากใช้แบบฟอร์มที่มีการออกบาร์โค๊ดให้
 • ใช้เวลา 2 สัปดาห์ หากใช้แบบฟอร์มที่เขียนด้วยลายมือโดยไม่มีบาร์โค๊ด
 • ทางจดหมาย ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนจะอยู่ที่ประเทศแคนาดาพร้อมสำเนา
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และปริ้นท์แบบฟอร์มพร้อมบาร์โค้ด  “ Application for a Study Permit – IMM1294 ”  และแบบฟอร์ม “ Family Composition Information – IMM5645”ให้ครบถ้วน เข้าที่  http://www.cic.gc.ca/english/e-services/study-outside.asp
 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.37×1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ พื้นหลังสีขาว
 •  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 4,050 บาท เป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์เท่านั้น สั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา หรือ The Canadian Embassy”
 • หนังสือตอบรับฉบับจริง (Original) จากสถานศึกษาในประเทศแคนาดา พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยระบุ
  1. ชื่อเต็ม และที่อยู่ของนักเรียน
  2. วันเดือนปีเกิดของนักเรียน
  3. หลักสูตรที่ลงทะเบียน
  4. วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดหลักสูตร
 • สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ มณฑลควิเบค (Quebec) ต้องยื่น“Certificated d’ acceptation” (Quebec Certificate of Acceptance or CAQ) ที่ออกให้โดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI)
 • หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา ได้แก่ ทรานสคริป ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
 • หลักฐานด้านการเงิน
  1. Bank statement และ/หรือสมุดเงินฝากสะสมทรัพย์หรือประจำของผู้สนับสนุนด้านการเงินซึ่งมีระยะเวลาเปิดบัญชีเกิน 12 เดือน
  2. จดหมายรับรองงานของผู้สนับสนุนที่ระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจของผู้สนับสนุนด้านการเงิน
  3. ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
  4. กรณีได้รับทุน หลักฐานแสดงการได้รับทุนการศึกษาที่ระบุจำนวนเงิน ลักษณะของทุนและเงื่อนไขของการได้รับทุน
 •  นักเรียนที่มีความประสงค์ศึกษาต่อมากกว่า 6 เดือนต้องตรวจสุขภาพ (Medical Examination)
 •  นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปต้องยื่นใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน
 • นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในประเทศของผู้ขอมอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ใช้แบบฟอร์ม Custodianship Declaration)
  2. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public)จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบใน

การดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีเจ็บป่วยและต้องการการรักษาพยาบาลเร่งด่วน หรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 • ไม่ต้องตรวจประวัติอาชญากรรม
 • สูติบัตร

การยื่นขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • ใบคำร้องจากเอเจนต์เพื่อขอใบรับรองความประพฤติ

หมายเหตุ

 • เอกสารที่เป็นสำเนาจะต้องเซ็นชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เพราะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้ถ่ายรูปให้เอง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สถานที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารที่ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ปิดวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 02 – 205 2168 และ 02 – 205 2169

ระยะเวลาพิจารณาStudy Permit

 • ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ หากใช้แบบฟอร์มที่มีการออกบาร์โค๊ดให้
 • ใช้เวลา 2 สัปดาห์ หากใช้แบบฟอร์มที่เขียนด้วยลายมือโดยไม่มีบาร์โค๊ด
 • ทางจดหมาย ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์
 • เวลาดังกล่าวเป็นเวลาโดยประมาณ ผู้ขอวีซ่าบางคนอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นจากการมีขั้นตอนเพิ่มเติม ได้แก่
 • กรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน
 • การตรวจสุขภาพ (ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ หากไม่มีการขอตรวจเพิ่มเติม)
 • การสอบประวัติอาชญากรรม หรือการขอใบรับรองความประพฤติ
 • ถูกเรียกสัมภาษณ์
 • ต้องการการรับรองเอกสาร
 • อื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการพิจารณา

หากผลการพิจารณา ได้รับการอนุมัติ;

จะได้รับ Letter of Introductionซึ่งเอกสารฉบับนี้ ยังมิใช่Study Permit (บางคนเรียกว่า วีซ่านักเรียนแคนาดา) นักเรียนจะต้องนำเอกสารฉบับนี้ ไปแสดงที่ กองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินประเทศแคนาดา เพื่อรับStudy Permit ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือCanada Border Service Agency (CBSA)

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไว้ เพื่อแสดงตอนเข้าประเทศแคนาดา (ห้ามใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง)

 • หนังสือเดินทางเล่มที่ขอวีซ่า
 • Letter of Introductionที่ได้รับอนุมัติจากสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย
 • Temporary resident visaที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • สำเนา Letter of acceptanceจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้มาเรียน
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอที่จะมาทำการศึกษาในแคนาดา
 • Letter of referenceหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ออกมาจากสถานทูตที่นักเรียนได้ยื่นวีซ่า
 • หากไม่เกิดปัญหาใดที่จุดตรวจคนเข้าเมือง นักเรียนก็จะได้รับStudent Permit และระยะเวลาที่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในแคนาดาซึ่งนักเรียนควรตรวจสอบ
 •  รายละเอียดส่วนบุคคลถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล
 • วันที่Student Permitหมดอายุ ซึ่งวันที่ระบุในส่วนของ Expiry date คือวันที่ต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดา

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

วีซ่าชั่วคราว– ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศ  2,700 บาท  เป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์เท่านั้น สั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา หรือEmbassy of Canada

ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่าน 623.50 บาท ผู้สมัครสั่งจ่ายตั๋วแลกเงิน โดยสั่งซื้อผ่านธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งซื้อผ่านธนาคารในสาขากรุงเทพฯ เท่านั้น สั่งจ่ายในนาม VFS (Thailand) LTD.

สถานที่ตั้ง สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์ 02-636-0540-9

เวลาทำการสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา: 07.30 – 10.00 น.
ฟังผลวีซ่า จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thailand.gc.ca