VISA

6d510766446ad6912c3b156034a1c4cd

วีซ่าออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย อีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตของประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ตั้งแต่อ่าวซิดนีย์อันมีชื่อ จนถึงย่านวัฒนธรรมยุคใหม่ของเมลเบิร์น และบรรยากาศสบาย ๆ ของดาร์วิน แวะชมสถานที่น่าสนใจของประเทศที่แคนเบอร์รา นอนบนหาดทรายสีขาวของเพิร์ท หรือเดินเที่ยวสวนสาธารณะอันกว้างใหญ่ในแอดิเลด เมืองใหญ่ทุกแห่งของเรา มีตึกระฟ้าและย่านช้อปปิ้งที่ใช้เวลาขับรถไม่นานจากภูเขา มหาสมุทร แม่น้ำ และป่าไม้

วีซ่าท่องเที่ยว หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อสันทนาการ หรือ เยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน)

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อติดต่อเจรจาด้านธุรกิจ เช่นนักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้นๆ รวมถึงผู้ ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บุคคลทั่วไปได้

หากท่านประสงค์จะเดินทางเพื่อไปทำงานในระยะสั้นๆควรพิจารณาวีซ่าเพื่อทำงานประเภท 400

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน โครงการ Work and Holidayเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออกประเทศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านเข้า/ออกประเทศเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการเดินทางต่อไปประเทศอื่น

วีซ่านักเรียน สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม
และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อทำหน้าที่ผู้ปกครองและให้การดูแลผู้เยาว์ที่ได้รับอนุมัติวีช่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส/คู่หมั้น/ ผู้มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/ คู่ครองเพศเดียวกัน วีซ่าคู่สมรส เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์ และรวมถึงผู้สมัครและสปอนเซอร์ที่เป็นเพศเดียวกันวีซ่าสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสในประเทศออสเตรเลีย(คู่หมั้น)เป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลีย
และกำหนดการแต่งงานภายในระยะเวลา9เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่า

วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก วีซ่าสำหรับบุตร เป็นวีซ่าสำหรับบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาตออสเตรเลียหรือเป็นผู้มีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลียหรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

–          วีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม (อายุต่ำกว่า 18 ปี)เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีบิดา/มารดาบุญธรรมเป็นผู้ถือสัญชาติชาวออสเตรเลีย หรือมีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการรับบุตรบุญธรรมนี้ใด้ดำเนินการและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายของการรับบุตรบุญธรรมทุกประการ

–          วีซ่าสำหรับเด็กที่มีสถานะภาพกำพร้า (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีสถานะภาพกำพร้าและไร้ผู้ดูแล หากแต่มีญาติพี่น้องเป็นผู้ถือสัญชาติชาวออสเตรเลีย หรือมีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

–          วีซ่าสำหรับบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแล ของ บิดาและ/หรือ มารดาซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุมัติถือวีซ่าออสเตรเลีย และได้รับการสปอนเซอร์ จากผู้อุปถัมป์/สปอนเซอร์ของบิดาและ/หรือ มารดาเช่นกัน

วีซ่าถาวรเพื่อย้ายถิ่นฐานของสมาชิกครอบครัวประเภทอื่นๆ วีซ่าประเภท ผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ดูแล (ประเภท 114)

เป็นวีซ่าสาหรับผู้สมัครที่ไม่เคยสมรสมาก่อน หรือสถานะภาพหม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่โดยชอบทางกฏหมาย

และเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลทางการเงินจากญาติผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือผู้มีถิ่นฐานพานักถาวรในประเทศออสเตรเลียผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมายว่าผู้สมัครต้องอยู่ในเกษี

ยณวัยตามข้อกาหนดของ Social Security Act 1991 ประเทศออสเตรเลีย

–          วีซ่าประเภทบุคคลในครอบครัวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศของตนเอง (ประเภท 115)เป็นวีซ่าสาหรับผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้มีถิ่นฐานพานักถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิในการสปอนเซอร์ และมีคุณสมบัติตาข้อกำหนดทางกฎหมายและผู้สมัครนั้นไม่มีบิดา/มารดา หรือ ญาติพี่น้องอื่นใดอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย

–          วีซ่าประเภทผู้ให้การดูแล (ประเภท 116) สำหรับผู้สมัครที่จาเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อดูแลญาติของตนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังโดยญาติดังกล่าวต้องเป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือผู้มีถิ่นฐานพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายและญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียดังกล่าวต้องไม่ได้รับการดูแลจากญาติคนอื่นๆ หรือ จากสวัสดิการของรัฐโรงพยาบาล หรือ จุดรับบริการของชุมชนใดๆในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว (ประเภท 400)ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อทำงานระยะสั้นๆ ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง หรือเป็นผู้เข้าร่วม งานเกี่ยวกับด้านวัฒธนธรรม/การแสดงที่ได้รับการเชิญจากสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลียและหน่วยงานนั้นต้องเป็นหน่วยงานที่มี การดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน

วีซ่าเพี่อทำงานนี้จำแนกผู้สมัครออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

–          ผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยเฉพาะทาง – สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย มีความสามารถ เฉพาะทางและจำต้องเดินทางเข้าประเทศเพี่อทำงานระยะสั้นๆไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่ต้องการทำงานระยะสั้นในตำแหน่ง ประจำ หรือประสงค์เข้าไปทำงานในหน้าที่ ที่โดยทั่วไปชาวออสเตรเลียก็มีความสามารถเฉพาะทางด้านนี้เช่นกัน

–          ผู้สมัครที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมงาน – หมายถึงผู้สมัครที่เข้าไปร่วมงานที่หน่วยงานทางประเทศออสเตรเลียได้จัดขึ้น หากแต่ จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากทางหน่วยงานที่ออสเตรเลีย

–          ผู้สมัครที่เอื้อประโยชน์แก่หน่วยงานของเครือรัฐออสเตรเลีย – สำหรับผู้สมัครที่ไม่แม้มีคุณสมบัติทั้ง 2 แบบข้างต้น หากแต่ผู้ให้ การพิจารณาเห็นว่ามีเหตุมีผลอันสุดวิสัยควรแก่การอนุมัติ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประเทศออสเตรเลียโดยส่วนรวม

วีซ่าท่องเที่ยว

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  1.  อายุไม่เกิน6 เดือน
  2. ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม.
  3. ภาพสี พื้นหลังเรียบ
  4. หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย
 • หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น
 • หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า ใบหุ้น
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • กรณีเป็นนักศึกษา/นักเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา
 • กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน
 • กรณีได้รับเชิญจากบุคคลที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียให้ แนบจดหมายเชิญ อีเมล หลักฐานการติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือรูปถ่าย
 • สมุดบัญชีตัวจริง
 • กรณีผู้ที่ขอมีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยผู้ปกครอง(สามารถขอได้จากที่ว่าการอำเภอ)

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย
 • หลักฐานยืนยันสถานะภาพของนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
 • เอกสารจากสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียยืนยันสถานะภาพของผู้สมัครในการเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับนักเรียน เช่นสูติบัตรของนักเรียนเป็นต้น
 • หลักฐานของการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลีย
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะใช้จ่ายในประเทศออสเตรเลียระหว่างการพำนัก อาจจะใช้สมุดบัญชีตัวจริงได้
 • หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)
 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้

วีซ่าธุรกิจระยะสั้น(ไม่เกิน 3 เดือน)

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย
 • หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น
 • หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า ใบหุ้น
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน
 • เอกสารแสดงการติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทในประเทศออสเตรเลีย
 • สมุดบัญชีตัวจริง
 • กรณีนายจ้างหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะต้องแสดงหลักฐานประกอบการอ้างอิง รวมถึงจดหมายจากนายจ้าง ระบุเงินเดือน ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาที่อนุมัติให้เดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ลำดับที่ ประเภทวีซ่า บาท
1 วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) 3,550
2 วีซ่าธุรกิจ (ประเภท 600) 3,550
3 วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว(ประเภท 400) 4,600
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 2,400
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า 18 ปี 1,200
4    วีซ่าของเด็ก (ที่บิดาหรือมารดาสมัครขอวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย) (ประเภท 101และ 445) 62,300
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 31,150
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า 18 ปี 15,650
5 วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 9,500
   การไม่ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ 2,150
6    วีซ่านักเรียน/วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน 14,500
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 10,800
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า 18 ปี 3,550
7 วีซ่าถาวร (ประเภทคู่หมั้น, คู่สมรส, สามี-ภรรยา, ผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด) (ประเภท 300 และ 309) 180,400
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 90,300
   ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า18 ปี 45,200
8    วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานสำหรับคนไทย (ประเภท 462) 11,600
9    ขอติดหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทาง 3,950
10 วีซ่าถาวรเพื่อย้ายถิ่นฐานของสมาชิกครอบครัวประเภทอื่นๆ (ประเภท 116) 41,950
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 21,050
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า18 ปี 10,550
11 วีซ่าถาวรเพื่อย้ายถิ่นฐานของสมาชิกครอบตรัวประเภทอื่นๆ (ประเภท 114 และ 115) 101,700
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุตั้งแต่ 18 ปี 50,850
ผู้ติดตามที่สมัครพร้อมกัน อายุน้อยกว่า18 ปี 25,500

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ

ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช๊คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซด์ของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่ Fee & Charges

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย:Australian Embassy in Thailand

37 ถ.สาทรใต้ กทม.10120

โทร. 0-2287-2680, 0-2344-6300

แฟกซ์ 0-2344-6593

อีเมล์: immigration.bangkok@dfat.gov.au

http://www.austembassy.or.th/bkok/E12.html

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่:

ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์

ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34

889 ถนนสาทรใต้

กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ +66 (0) 26723476 / 77/ 78/ 79