SUMMER COURSE

ct_1_eng

United state of America

เรียนและท่องเที่ยว ณ เมือง San Francisco  ประเทศอเมริกา

27 March – 24 April 2016

golden-gate-bridge

รายละเอียดโปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 14-17 ปี

adapt Corporate ร่วมกับสถาบัน ILSC Language School ประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดโปรแกรม Study Tour ให้น้องๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ  สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน  San Franciscoตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย   เป็นเมืองที่สวยงามด้วยภูมิทัศน์ที่และทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยเนินเขาสูงชันแปลกตา สวนสาธารณะที่สวยงาม และละแวกริมทะเลที่ซานฟรานซิสโกทางฝั่งตะวันตกมีความรู้สึกผ่อนคลายที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ธรรมชาติ  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายพร้อมทัศนศึกษาตามสถานที่ที่มีชื่อเสียง ทำกิจกรรมและเรียนรู้ใน สถาบัน ILSC Language School จะมีเจ้าหน้าของเราดูแลตลอดการเดินทาง

สถาบัน  ILSC Language School

สถาบัน  ILSC Language School ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยปณิธานที่ว่านักเรียนจะมีแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจส่วนตัวของนักเรียน

นอกจากนี้อาจารย์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีของสถาบัน ILSC Language School  ต้องเป็นเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมและรับรองคุณวุฒิในการสอนภาษา และมีประสบการณ์ในการสอนภาษามาก่อน ทั้งนี้คุณภาพของอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปอีกด้วย

จุดเด่นของเมือง San Francisco

เมืองใหญ่ที่อบอุ่น เมืองซานฟรานซิสโก ทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอดีต ปัจจุบัน จนถีงอนาคต มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา มีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นร้อยปี ตั้งประชันกับตึกระฟ้า ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกยามเกิดแผ่นดินไหว ซานฟรานซิสโกตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆขนาด 11×11 ตารางกิโลเมตรบนปลายแหลมที่อยู่บริเวณรอบอ่าวแห่งนี้ จะรู้จักกันในนามว่า Bay Area มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดทั้งปี และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองนึง

หลักสูตร การเรียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการฝึกทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกการออกเสียง

20 บทเรียน/สัปดาห์: หลักสูตรมาตรฐาน เรียนวันจันทร์-ศุกร์  9:00 am ถึง 12:00 pm

กิจกรรม: หลังจากจบคอร์สเรียนในแต่ละวันนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทำกิจกรรมและทัศนศึกษาเต็มวันในวันเสาร์

**ทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนกับ Host Family

ที่พักโฮมสเตย์

–      พักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกา ทุกครอบครัวจะได้การรองรับจากสถาบันแล้วว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ เดินทางสะดวกไม่ไกลจากสถาบันมากนัก นักเรียนสามารถโดยสารรถประจำทาง ไปยังสถาบัน

–      ห้องนอนเป็นแบบ Shared room

–      อาหาร 3 มื้อ

San Franciscoค่าใช้จ่ายนี้รวม

-ค่าเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้ากับสถาบัน ILSC ( International Language Schools)วันจันทร์ – ศุกร์ 20 บทเรียน /สัปดาห์ เรียนช่วงเช้า 9.00-12.30 น.

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม

-ค่าที่พัก Home Stay (Shared room)

-ค่าอาหาร 3 มื้อ

-ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–San Francisco  ค่ารถรับ–ส่ง สนามบิน ค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

-ค่าประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (Full Coverage) วงเงินประกัน 2,000,000 บาท

-ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ประเทศอเมริกา

-ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นหลัก