VISA

ryertert

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนท่องเที่ยวในฝัน ณ.เทือกเขาแอลป์  ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องนาฬิกา ขณะเดียวกันยังโด่งดังในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก แม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ได้เปรียบ ประเทศอื่นๆ

 

ประเภทวีซ่า

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แบ่งได้เป็น 2 หมวด ใหญ่ ๆ คือ

1.) วีซ่าแบบ C หรือ Type C Visa ( เชงเก้นวีซ่า) – แบ่งตามจุดประสงค์หลัก ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ หรือ วีซ่าเชงเก้น เพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเพื่อน (Schengen Tourist Visa)
(1.2) วีซ่าธุรกิจสวิตเซอร์แลนด์ หรือ วีซ่าเชงเก้น เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ (Schengen Business Visa)

2.) วีซ่าแบบ D หรือ Type D Visa ( พำนัก มากกว่า 90 วัน) – ได้แก่ วีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ และจุดประสงค์อื่น ที่ต้องพำนักเกินกว่า 90 วัน

1.) วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์, วีซ่าธุรกิจสวิตเซอร์แลนด์– เชงเก้นวีซ่าType C (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)

สำหรับผู้ที่ต้องการไปอยู่ในประเทศเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อวัตถุประสงค์ ในการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ  เยี่ยมเพื่อน เพื่อการกีฬา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ติดต่อธุรกิจ การเรียนระยะสั้น ซึ่งวีซ่าType C นี้ สามารถใช้ในเขตของเชงเก้นได้ เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกของเขตเชงเก้นวีซ่า

กรณีที่ขอ วีซ่าธุรกิจ ผู้ขอต้องมีจุดประสงค์ ในลักษณะดังนี้
A.) จุดประสงค์เพื่อการไปประชุมทางด้านธุรกิจ หรือ
B.) จุดประสงค์เพื่อการไปแลกเปลี่ยนทางด้านความรู้ โดยปราศจาการฝึกงาน หรือ
C.) จุดประสงค์เพื่อการไปเข้าร่วมงานทางด้านวิทยาศาสตร์, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, ศาสนา หรือกีฬา

2.) วีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ – วีซ่าพำนักระยะยาวType D (อยู่ได้เกิน 90 วัน)

สำหรับผู้ที่ต้องการไปอยู่ในประเทศเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ผู้ที่ต้องการไปทำงาน, ผู้ที่ต้องการย้ายมาอยู่กับครอบครัว หรือต้องการที่จะรักษาอาการป่วยในระยะยาว โดยต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำหนดไว้

ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 สมาชิกในกลุ่มเชงเก้น จะเริ่มต้นใช้ระบบVisa Information System หรือ (VIS) ในการเก็บข้อมูล biometric (การพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และถ่ายภาพดิจิตอล) ของผู้สมัครขอวีซ่า โดยเริ่มต้นที่ เมืองดังต่อไปนี้ Cairo, Tunis, Algiers and Rabat

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเก็บโดยสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และค่าบริการการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเก็บโดยศูนย์ TLScontact

ข้อควรคำนึง: การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะไม่สามารถคืน หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้

* ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น

ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 863 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กับศูนย์TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

เอกสารที่ต้องเตรียม ยื่น วีซ่าเชงเก้น สวิตเซอร์แลนด์

1.) เอกสาร ขอวีซ่าเชงเก้น กรณีท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเพื่อน

แบบฟอร์มสำหรับสมัครวีซ่า

 •  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง)
 •  หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนา
 •  เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
 •  เอกสารการจองโรงแรมในระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และ/หรือ จดหมายเชิญจากประชากรในเขตเชงเก้น
 •  ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางภายในเขตเชงเก้นทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันอยู่ที่ 1,500,000 บาท
 •  หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นนักเรียนใช้หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา)
 •  หลักฐานการเงิน อาทิ เช่น Bank Statement ที่แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด หรือสมุดบัญชีตัวจริงพร้อมสำเนา (โดยคิดจำนวนเงิน CHF 100 ต่อวัน)

กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 •  สูติบัตร
 •  หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ) กรณีที่เด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 •  การสมัครวีซ่าจะต้องเซ็นต์โดยผู้ปกครอง

เอกสารทุกอย่างต้องยื่นตัวจริงพร้อมสำเนา และผู้ขอวีซ่าต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วย

2.) เอกสาร ขอวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอร์แลนด์ กรณีเดินทางเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ

แบบฟอร์มสำหรับสมัครวีซ่า

 •  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง)
 •  หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนา
 •  เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
 •  เอกสารการจองโรงแรมในระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และ/หรือ จดหมายเชิญจากประชากรในเขตเชงเก้น
 •  ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางภายในเขตเชงเก้นทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันอยู่ที่ 1,500,000 บาท
 •  หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นนักเรียนใช้หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา)
 •  หลักฐานการเงิน อาทิ เช่นBank Statement ที่แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด หรือสมุดบัญชีตัวจริงพร้อมสำเนา (โดยคิดจำนวนเงิน CHF 100 ต่อวัน)

จดหมายเชิญ ซึ่งจะต้องส่งโดยตรงเข้าที่อีเมลล์ (ban.visa@eda.admin.ch) หรือทางแฟ็กซ์ โดยจะต้องระบุดังนี้

 • คำอธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการศึกษา, ระยะเวลาที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตารางรายละเอียดของการประชุม/ หลักสูตร/ สัมมนา/ โปรแกรมเวิร์คชอป
 • การค้ำประกันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้สมัครในระหว่างที่พักในเขตเชงเก้น หากไม่ระบุจำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารการจองที่พักในช่วงเวลานั้น
 • หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบผู้สมัครในการเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศในเขตเชงเก้นตามที่ระบุในวีซ่า

เอกสารทุกอย่างต้องยื่นตัวจริงพร้อมสำเนา และผู้ขอวีซ่าต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วย

3.) เอกสาร ขอวีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ (Type D พำนัก มากกว่า 90 วัน) ผู้ที่จะสมัครวีซ่านักเรียนได้ จะต้องลงทะเบียนเรียน 3 เดือนขึ้นไป

แบบฟอร์มสำหรับสมัครวีซ่า

 •  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 4 รูป (ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง)
 •  หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนา 2 ชุด
 •  หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน/ มหาวิทยาลัย
 •  หนังสือรับรองเกี่ยวกับการจ่ายค่าเล่าเรียนของผู้สมัคร
 •  หลักฐานทางการเงินในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( Bank Statement ของผู้สมัคร / ของพ่อหรือแม่ พร้อมจดหมายสนับสนุน / ของผู้ที่สนับสนุนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
 •  ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
 •  จดหมายรับรองว่าจะออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเวลาที่ระบุตามวีซ่า (เขียนโดยผู้สมัคร)
 •  จดหมายเขียนแสดงจุดประสงค์ ในเรื่อง เหตุผลของการเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ แผนในอนาคตของผู้สมัครหลังจากเรียนจบ

กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 •  สูติบัตร
 •  หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ) กรณีที่เด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 •  การสมัครวีซ่าจะต้องเซ็นต์โดยผู้ปกครอง

เอกสารทุกอย่างต้องยื่นตัวจริงพร้อมสำเนา และผู้ขอวีซ่าต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วย

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า

ประเภทวีซ่า ยูโร บาท
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 60.00 2 300
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 35.00 1 300
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 0.00 0
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 64.00 2 470
วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 39.00 1 470
วีซ่าพำนักระยะยาว รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 4.00 170

ยื่นขอ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทุกประเภท ได้ที่

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย:Switzerland Embassy in Thailand

35 ถนนวิทยุ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2254 4596
แฟกซ์: 0-2 2555 4481

เปิดให้บริการทั่วไป : วันจันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 11:30 น.