LANGUAGE COURSE

india
Language Course

India

CHOOSE A CITY
04

LANGUAGE COURSE IN NEW DHELI

UNESCO ประกาศให้อินเดียเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 4 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมด้านอวกาศ นอกจากนี้ อินเดียยังเป็นประเทศที่มีประชากรใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก รวมทั้งยังมีระบบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งเอื้อให้ประเทศอินเดียก้าวขึ้นสู่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 4 ของโลก