TESTIMONIAL

น้องแต๊กโกะ LSI, Los Angeles

 

takko

 

           น้องแต๊ะโกะ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกไปเรียนภาษา หาประสบการณ์ชีวิต ที่ Los Angeles เมืองยอดฮิตเมืองหนึ่ง กับสถาบัน LSI ใจกลางเมือง

 

N'Tak N'Tak05