TESTIMONIAL

น้องปิง ILSC , San Francisco

 

ping

                      น้องปิง  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลือกไปเรียนภาษาที่ San Francisco เมืองสวยอากาศดี กับสถาบัน ILSC