VISA

Boat Show

วีซ่านิวซีแลนด์

เป็นวีซ่าสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อท่องเที่ยว, เพื่อกิจกรรมทางด้านธุรกิจ, เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องในนิวซีแลนด์ และรวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือนในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์, วีซ่าธุรกิจนิวซีแลนด์, วีซ่าเยี่ยมเยือนนิวซีแลนด์

เป็นวีซ่าสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อท่องเที่ยว, เพื่อกิจกรรมทางด้านธุรกิจ, เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องในนิวซีแลนด์ และรวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือนในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรแบบเต็มเวลา โดยมีเวลาเรียนนานเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

วีซ่าท่องเที่ยว

 • Passportต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่ออกจาประเทศนิวซีแลนด์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วของบุคคลในครอบครัวที่จะเดินทางไปพร้อมกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีแต่งงานหรือหย่าให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาการหย่า
 • หนังสือรับรองการทำงาน / รับรองเงินเดือน
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้แนบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
 • ตั๋วเครื่องบินหรือ Booking Confirmation จากสายการบินหรือเอเจ้นท่องเที่ยว
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงถึงว่ามีรายได้มากกว่า 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน หรือหากว่าทำการชำระเงินค่าที่พักแล้วต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 400 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน ซึ่งสามารถใช้สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน(สำเนาที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร)

วีซ่านักเรียน

 • Passport ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่ออกจาประเทศนิวซีแลนด์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีแต่งงานหรือหย่าให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาการหย่า
 • สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จะต้องมีผลการตรวจโรค  tuberculosis (TB) หรือว่าวัณโรค
 • สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษานานกว่า 1 ปีต้องมีผล Medical and x-ray certificate
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินการผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าท่องเที่ยว     3700 บาท

วีซ่านักเรียน       6000 บาท

New Zealand Immigration Service New Zealand Embassy

อาคาร M Thai Tower, ชั้นที่ 15 All Seasons Place, 87 ถนนวิทยุ เขต ลุมพินี  กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: (66 2) 654-3444

Fax: (66 2) 654-3445

E-mail: nzisbangkok@dol.govt.nz

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย 13.00 – 15.00 น.

** สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าจะต้องเดินทางมาก่อน 14.30 น.