LANGUAGE COURSE

Language Course

United Kingdom

ct_1_eng_2

Oxford

เป็นนครและเมืองหลวงของมณฑลอ๊อกซฟอร์ดเชอร์ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ที่มีประชาชนราว 151,000 คน แม่น้ำเชอร์เวลล์และแม่น้ำเทมส์บรรจบกันทางใต้ของตัวเมืองใต้ใจกลางเมือง บริเวณที่เป็นระยะทางราว 10 กิโลเมตรในบริเวณตัวเมืองอ๊อกซฟอร์ดริมฝั่งแม่น้ำเทมส์รู้จักกันว่า “ไอซิส” (The Isis)

Oxford  3M  6M 9M 12M PROMOTION
กำลังเตรียมการ

*ค่าใช้จ่ายในตารางเป็นเพียงค่าเล่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระแคนาดา 1 CAD = 30 บาท,ออสเตรเลีย 1 AUD = 30 บาท, นิวซีแลนด์ 1 NZD = 28 บาท, อินเดีย,จีน 1 USD = 32 บาท, อังกฤษ 1 GBP = 50 บาท, 1 EUR = 45 บาท