LANGUAGE COURSE

Language Course

Italy

Firence

 เป็นเมืองหลวงของแคว้นตอสกานาและจังหวัดฟีเรนเซ ใน ประเทศอิตาลีระหว่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ฟีเรนเซก็เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ฟีเรนเซตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน มีประชากรประมาณ 400,000 คนและอีก 200,000 คนในบริเวณปริมณฑล ฟีเรนเซในยุคกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน และถือกันว่าเป็นที่เกิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

Firence 3 M 6 M 9 M 12 M Promotion
กำลังเตรียมการ

*ค่าใช้จ่ายในตารางเป็นเพียงค่าเล่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระแคนาดา 1 CAD = 30 บาท,ออสเตรเลีย 1 AUD = 30 บาท, นิวซีแลนด์ 1 NZD = 28 บาท, อินเดีย,จีน 1 USD = 32 บาท, อังกฤษ 1 GBP = 50 บาท, 1 EUR = 45 บาท