LANGUAGE COURSE

Language Course

China

ct_2_us_2

Beijing

 

 

BEIJING

 

 

 

Beijing China

 

“กรุงปักกิ่ง”เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และวัฒนธรรมของจีนตลอดจนเป็นชุมทางการคมนาคม
ระหว่างประเทศที่สำคัญ อีกทั้งเป็นเมือง วัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งหนึ่ง
โดยมีมรดกโลก 6 แห่ง ได้แก่ กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนและโจวโข่ว
เตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการพบโค้งกระดูก “มนุษย์ปักกิ่ง” กรุงปักกิ่งเป็นเมืองที่มีมรดกโลกมากที่สุดในโลก
กรุงปักกิ่งเป็นหนึ่งในมหานครระดับโลก สินค้าแบรนด์เนมทั้งในและต่างประเทศพากันมากระจุกตัวอยู่ที่นี่
ภายในตัวเมืองมีย่านการค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้แก่ หวางฝูจิ่ง เฉียน เหมิน ซีตาน ตุงสื้อ เป็นต้น
ย่านการค้าเหล่านี้ถือเป็นแหล่งช๊อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านขายสินค้าแบรนด์ชื่อดังระดับโลกเกือบทุกยี่ห้อ