NEWS & ACTIVITIES

 

เพียงมีแค่ 7 ข้อ ก็ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์แล้ว

 

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ทราบหรือไม่ว่าในบางกรณีผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอวีซ่าผ่านโปรแกรมยกเว้นการสัมภาษณ์ได้ ถ้าหากผู้สมัครต้องการที่จะต่อวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, J หรือ M และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทางสถานทูต โดยที่ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าสหรัฐผ่ายทางไปรษณีย์ได้

โปรแกรมการยกเว้นวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และ สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าแล้ว

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

แต่ละโปรแกรมคืออะไร เหมาะสมกับใคร และ สมัครอย่างไร มาลองทำความเข้าใจกันคะ

โปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับ เด็กและผู้สูงอายุ

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

โปรแกรมนี้สำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุ ตำกว่า 14 ปี หรือ มากกว่า 80ปีขึ้นไป และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

-ต้องการจะยื่นขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B1/B2)
-ขณะนี้ท่านอยู่ในประเทศไทย
-ได้เลือกตอบ “ไม่” (NO) ในทุกข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160
-มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
-ไม่ได้เกิดที่ หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศเกาหลีเหนือ ซูดาน ซีเรีย อิรัก หรือ คิวบา
-ไม่เคยถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐ

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี
-พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อย 1 คน ต้องมีวีซ่า ท่องเที่ยวธุรกิจ (B1/B2) ที่ยังไม่หมดอายุ
-ต้องแนบสำเนาหน้าวีซ่าของผู้ปกครองและสำเนาใบเกิดของเด็กมากับใบคำร้องขอวีซ่าของเด็กด้วย
-พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ตามกฎหมายจะต้องไม่เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด)

โปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่ามาแล้ว

โปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่ามาแล้ว

โปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่ามาแล้ว

สำหรับโปรแกรมนี้ ท่านสามรถยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยท่านต้องมีคุณสมบัติครบ 7 ข้อดังต่อไปนี้

1.ท่านมีวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, M หรือ J ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน (ไม่เกิน 4 ปี)
*สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ท่านจะต้องทำนัดเพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าตามปกติ

2.ขณะนี้ท่านอยู่ในประเทศ
3.ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหนังสือเดินทางของท่านจะต้องตรงตามข้อมูลในวีซ่าสหรัฐฯที่ท่านเคยได้รับครั้งก่อน
*หาดท่านได้เปลี่ยนชื่อหลังจากได้รับวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา ให้ท่านแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย

4.ท่านจะต้องเคยทำการสแกนลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้ว ที่สถานทูตสหรัฐฯ ระหว่างที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน
*สถานทูตสหรัฐฯ เริ่มทำการสแกนนิ้วมือครบ 10 นิ้ว ตั้งแต่หลังวันที่ 1 กันยายน 2007 เป็นต้นไป

5.ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล แห่งเดิมที่เคยได้รับอนุมัติวีซ่าในครั้งก่อน
*สถานทูตสหรัฐฯที่กรุงเทพฯ หรือ สถานทูตกงสุลเชียงใหม่

6.บนวีซ่าที่ท่านเคยได้รับจะต้องไม่มีคำว่า “Clearance Received” หรือ “Waiver granted” ระบุอยู่

7.หนังสือเดินทางและ/หรือวีซ่าที่ท่านเคยได้รับจะต้องไม่เคยสูญหาย หรือ ถูกขโมย

*คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการต่อวีซ่าประเภท F และ M (วีซ่านักเรียน/นักศึกษา)
หมายเลข SEVIS ของท่านจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่เคยได้รับอนุมัติจากวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการศึกษาในโปรแกรมเดียวกันกับที่เคยได้รับอนุมัติจากวีซ่าครั้งที่ผ่านมา

*คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการต่อวีซ่าประเภท C1/D (วีซ่าลูกเรือ)
ผู้สมัครจะต้องแนบใบรับรองการทำงานจากบริษัทมาด้วย

 

*หมายเหตุ
-การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
-โดยทั่วไป การยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไปสหรัฐฯ อย่างเร่งด่วน ควรเลือกมาสัมภาษณ์ตามปกติ
-ในบางกรณีผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อ ให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบ เป็นต้น

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์